روبستا

تفاوت های قهوه عربیکا و روبوستا

/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7

تفاوت قهوه عربیکا و روبوستا چیست؟قهوه عربیکا بهتر است یا روبوستا؟در اسپرسو باید از عربیکا استفاده کرد یا روبوستا؟